Eulogies

הספדים מההלוויה

הרב גבריאל גולדמן הרב של כפר אדומים

הרב ראובן גרודנר רב ומורה של גבריאל מגיל 8

הרב יהודה מורג ר”מ בכיתות יא ו-יב

הרב נריה מנצור ר”מ של גבריאל בעתניאל

יצחק וזיק חברים בישיבה מדעית טכנולוגית מעלה אדומים

הרב רא”ם הכהן ראש ישיבת עתניאל

הרב בני קלמנזון ראש ישיבת עתניאל

הרב אברהם שר שלום הרב של אלוני הבשן

ספי חוטר אח של גבריאל

בן-ישי חוטר אח של גבריאל

הספדים מאזכרות ה-30

חברים מכפר אדומים

חברים מהתיכון

חברים מאלוני הבשן

חברים מישיבת עתניאל

בני דודים מצד אמא

בני דודים מצד אבא

מיכל חוטראחות של גבריאל 

עדינה חוטר גיסתו של גבריאל באזכרה במכללת תלפיות

הרב נריה מנצור באזכרה בישיבת עתניאל

שירים וקטעי אודיו מהשבעה

שיר 1: אל תסתיר פנייך

שיר 2: ואני בשם אספר

י אנגלמן

שיר 3: מה תשתוחחי נפשי

י אנגלמן

שיר 4: ירושלים עירך

שיר 5: שמע ישראל

שיר 6: גם כי אלך

שיר 7: ואנחנו

הרב יואל